Trần Quang Huy official

XỬ LÝ PHÂN TRẮNG VÀ TÔM VẪN VỀ SIZE LỚN

Phương pháp xử lý phân trắng dứt điểm và tôm vẫn lớn nhanh về size lớn.

Trở lên đầu trang