News thuy san

Xử lý phân tôm thành Biogas – thủy sản | Treatment of shrimp manure into Biogas – aquatic products

#thuysan #Trangtincuocsong

Bioga từ phân tôm _ Quy trình tiến bộ trong nuôi tôm mật độ cao. Thạc sĩ Long Văn Nghĩa nói về Quy trình thiết kế ao nuôi tôm siêu thâm canh cần có hệ thống xử lý nước để không gây ô nhiễm môi trường và làm hệ thống bioga để sử dụng trong gia đình.
———————————————
Bioga from feces _ Progressive procedure in high-density shrimp culture Master Long Van Nghia talked about the process of designing super-intensive shrimp ponds that need a water treatment system so as not to pollute the environment and make a bioga system for domestic use.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang