News thuy san

Xử lý nước thải | Trong nuôi tôm – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Đây là các giải pháp không sử dụng hóa chất để xử lý nước thải đầu ra của hồ nuôi tôm.
————————-
These are non-chemical solutions to treat the effluent of shrimp ponds.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang