Trần Quang Huy official

vanamei farm in vietnam high density 500PL/m2.

farm nuôi khách hàng ops. ao 2000m2. thả mật độ 500 con/m2. 50 ngày 150 con/kg. sử dụng 90% thuốc ops. contact opsprint@gmail.com

Trở lên đầu trang