News thuy san

Ưu điểm của ao tròn nổi trong nuôi tôm | Advantages of floating round ponds in shrimp culture

#thuysan #nuoitom #Ưuđiểmcủaaotrònnổitrongnuôitôm
Ưu điểm của ao tròn nổi trong nuôi tôm mời các bạn cùng xem Kỹ sư chia sẻ những ưu điểm của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh bằng ao tròn nổi có hệ thống xử lý nước thải.
———————————————–
The advantages of floating round ponds in shrimp farming invite you to watch the engineers share the advantages of the super-intensive shrimp farming model with floating round ponds with wastewater treatment system.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

#Trangtincuocsong

Trở lên đầu trang