THUY SAN BAC LIEU

Ương cá giống Chạch Lấu nuôi nước lợ

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng sản :
Mô hình nuôi cá chạch lấu được xem là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, chạch lấu dễ nuôi, ăn ít và nuôi được tất cả ao xi măng, ao đất, ao lót bạt nên đầu tư thấp, giá trị cá thương phẩm cao nên lợi nhuận nhiều.
#sanxuatgiongcachachlau #nuoicachachlau #giongcachachlau #nuoitom #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang