News thuy san

Sử dụng khoáng và men tiêu hoá cho tôm | Use minerals and digestive enzymes for shrimp

#cáchsửdụngkhoángvàmentiêuhóa #trangtincuộcsống #thuysan

Cách sử dụng khoáng và men tiêu hóa cho tôm như thế nào là đúng. Thạc sĩ Đặng Văn Khiêm nói về cách tạc khoáng và cho ăn men tiêu hóa vào buổi nào là hiệu quả nhất đối với tôm thẻ và tôm sú.
———————————————
How to use minerals and digestive enzymes for shrimp is right. Master Dang Van Khiem talked about how to sculpt and feed digestive enzymes on which sessions are most effective for vannamei and black tiger shrimp.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang