Trần Quang Huy official

Nuôi tôm trên ao lót bạt- phương pháp giữ pH nước.

Clip 5 phương pháp giữ pH từ 7.6 đến 7.9 lúc tôm từ 0 ngày đến 40 ngày. 7.9 đến 8.2 lúc tôm trên 40 ngày

Trở lên đầu trang