Trần Quang Huy official

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt 19

Tôm dèo 900.000 post giống Xuân Bảy bố mẹ SIS, 24 ngày, bể 500m3. Đang phát triển tốt.

Trở lên đầu trang