News thuy san

Nuôi tôm theo mô hình CP | Shrimp farming follows CP – model of shrimp culture in two

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Nuôi tôm theo mô hình của CP – Nuôi tôm hai giai đoạn – đưa hệ thống xử lý chất thải ra dùng làm biogas sinh hoạt cho gia đình. Đây là một mô hình hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao.

Shrimp farming follows the CP model – Two-stage shrimp farming – takes the waste treatment system out to make domestic biogas for the family. This is an effective and highly profitable model.
https://youtu.be/3997gZ4ttVQ

Trở lên đầu trang