NÔNG DÂN NUÔI TÔM

Nuôi tôm thâm canh ao bạt mật độ thưa (100c/m2) như ao đất hiệu quả đơn giản

Mật đọ 100c/m2 ao 1000m2 lên 5tấn tôm

Trở lên đầu trang