THUY SAN BAC LIEU

Nuôi cá Chạch Lấu thương phẩm giá trị kinh tế cao

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Mô hình nuôi cá chạch lấu được xem là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, chạch lấu dễ nuôi, ăn ít và nuôi được tất cả ao xi măng, ao đất, ao lót bạt nên đầu tư thấp, giá trị cá thương phẩm cao nên lợi nhuận nhiều.
#kythuatnuoicachachlau #cachachlau #nuoicachachlau #nuoitom #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang