THUY SAN BAC LIEU

Cải tiến trang thiết bị giảm giá thành nuôi tôm

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Nhằm giảm giá thành đầu vào nuôi tôm siêu thâm canh, tăng lợi nhuận. Thì các trang thiết bị phục vụ cho nuôi tôm cần cải tiến để giảm tiền điện, tự động hóa một một số trang thiết bị nhằm giảm công lao động công nhân…
#nuoitom #nuoitomsieuthamcanh #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang